Artikel fra det seneste kirkeblad

Satire blev brugt til at fremme reformationen i Viborg

I 2017 fejrer vi 500-året for reformationen. Hans Tausen var blandt dem, der bragte de nye tanker til Viborg. Et religiøst paradigmeskifte fandt sted i vores by. Et skifte, som stadig præger os, og som vi derfor har grund til at fejre.

I byen er der mange bygningsmæssige spor efter reformationen. Derimod er der ikke mange vidnesbyrd om, hvordan menneskene oplevede overgangen og dens lokale baggrund.

Der findes et lille smædeskrift fra tiden, som blandt andet blev trykt af bogtrykkeriet Vingaard, der fra 1528 til 1532 holdt til i Viborg. Skriftet omhandler Viborg og omegn og røber årsagen til, at Hans Tausens medbragte tanker opnåede så stor folkelig opbakning her. Det bærer titlen "Peder Smed og Adser Bonde" og er en fordanskning af et tysk smædeskrift. Modsat sit forlæg er det skrevet på vers. I skriftet overbeviser Peder Smed Adser Bonde, som er fra Mors, om, at han ikke længere skal lade sig narre af pavekirkens bedrag, men i stedet følge Luther.

Skriftet er formuleret som en dialog, der finder sted på et værtshus i Skive, hvor Peder Smed i sine replikker nådesløst karikerer både paven, bispen i Viborg, præster, munke og pilgrimsfarten til lokale helligsteder, heriblandt Karup. Der lægges således ikke fingre imellem. Ofrene for satiren må i den grad have følt sig forfulgt og latterliggjort. Man fornemmer den folkestemning, der med Hans Tausens komme til Viborg, blev skabt mod hele det kirkelige apparat. Det har ikke været spor rart at være på den forkerte side af reformationen.

Et eksempel på stemningen får vi i begyndelsen af skriftet, hvor der står: "Ud i denne bog I mercke kunde hvorledis Peder Smed lerer Adser Bonde - at hr Jens og broder Kort i deres predicke liuge stort - i købsteder og paa landet med for pennige skyld gøre de det. "

Muntert er det især at læse beskrivelsen af, hvordan sognepræsten i Karup har udhulet en figur af Jomfru Maria, fyldt den med vand og lavet et lille hul i et af hendes øjne, så hun græder, og folk dermed lokkes til at rejse til Karup for mod betaling at se dette under. Om det vitterligt var tilfældet, at præsten havde gjort det, eller det stammer fra forlægget, er anden sag. Eventuelle historiske fakta er i skriftet effektfuldt tilpasset formålet, nærmere bestemt at tjene reformationens sag.

Sammen med satiren bringes reformationens hovedpointer klart frem. Et af dem er især den kendte kritik af afladshandlen. Et sted bringes den frem med afsæt i en gengivelse af Jesu ord, hvor man kan læse: "Du skalt giffve act at elske Gud aff al din mact - aff hierte oc krafft - oc ganske siel - det er det yppeste, merck det vel – Det andet bud er lige som det, du skal elske din jeffnchristen met – lige som dig selff oc icke mindre – ingen er større bud end de tuende – han sagde du skalt icke løbe til pauen oc afflads breff købe. " Samme kritik af at man mod betaling, vil kunne sikre sin frelse, præsenteres med ironisk distance i ordene: "Himmerigis vey er sneffver oc trang ingen kand komme den vey saa lang - før I faa pennige i store summe saa skal hand da til himmerigis komme. "

Det andet centrale tema i reformationen om gerningsretfærdighed kommer også frem. Vi hører, at vejen til Gud ikke går gennem menneskers gerninger: "Ingen ret tro kand nogen tid komme aff gerninger dog de synes fromme. "

Med Peder Smed og Adser Bonde kommer vi tæt på reformationen i Viborg Stift for næsten 500 år siden. Man kan næsten se for sig, at versene er blevet oplæst på torvene eller i byens værtshuse. Det har givet byens borgere et sprog, så de på en fyndig måde har kunnet tale om de nye tanker og den åndelige alvor i dem. Reformationen var, til inspiration for os i dag, således ikke kun noget, der italesattes fra prædikestolen, men i mødet mellem mennesker uden for kirkens mure.

 

Af domprovst Thomas Frank


Luther Hans Tausen

Tilbage til reformationen og frem til vores tid igen.

Onsdag d. 22. marts 2017 kl. 9-15 afholdes der et "reformationsløb" for alle 7.-klasser i Viborg Kommune i forbindelse med 500-årsjubilæet for reformationen.
Den dag vil det myldre med unge mennesker rundt i Viborgs gamle bymidte, og man kan være heldig at se nonner, munke, paver, Martin Luther og Hans Tausen i bybilledet. 

Det er 500 år siden Martin Luther bankede sine teser op på kirkedøren i Wittenberg og dermed satte gang i en reformation af både kirker og samfund i Europa. En reformation, som har haft stor indflydelse på det samfund, vi lever i i dag.

I Viborg Domprovsti arrangerer vi dette projekt for 7.-klasser, hvor de vil få faktaviden om reformationens begivenheder. Dels tager vi udgangspunkt i Martin Luther og reformationen i Europa generelt og dels i vores egen, lokale reformation i Viborg ved Hans Tausen.
Arrangementet begynder kl. 9.00 i Sortebrødre Kirke og Viborg Domkirke, og slutter i begge kirker kl. 14.30.
Projektet er en fælles dag i Viborg for 7.-klasserne. Her skal de ud på et reformationsløb, som fører dem tilbage i tiden til de dilemmaer og udfordringer, reformatorerne havde, og de forandringer, der fulgte med reformationen.

Hvis du er voksen og tænker, at det lyder spændende, så kan du være med som hjælper. Du skal blot henvende dig til sognepræst Marianne Koch på mail, mkk@km.dk, eller på telefon 29166055. 

Af sognepræst Marianne Koch