Kirketjener

En stilling som førstekirketjener ved Viborg Domkirke, Viborg Domsogn, er ledig pr. 1. februar 2019 eller snarest derefter.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer i gennemsnit pr. uge.
 
Kirketjeneren skal bl.a. varetage følgende opgaver:

·         Ledelse af et team bestående af yderligere to kirketjenere og en serviceassistent

·         Forberedelse og afvikling af gudstjenester og kirkelige handlinger

·         Koordinering af frivillige herunder udarbejdelse af vagtplaner

·         Koordinering af håndværksmæssige tiltag i tæt samarbejde med kirkeudvalget

·         Rengøring i kirken m.v.
 
Nærmere stillingsbeskrivelse kan ses på Viborg Domsogns hjemmeside: www.viborgdomkirke.dk

Vi forventer, at du:
 

  • er serviceminded, har gode samarbejdsevner og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere samt de mange frivillige
  • er fleksibel med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdstiden
  • har kendskab til den danske folkekirke
  • har grundlæggende håndværksmæssig indsigt
  • har grundlæggende IT-færdigheder
  • kan arbejde selvstændigt, har overblik og kan udvise initiativ og ansvarlighed
  • kan påtage sig ledelsesmæssige opgaver
  • har naturlig autoritet og empati

Ansættelse sker ved Viborg Domsogns Menighedsråd, Stænderpladsen 3, 8800 Viborg

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 
 
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5-ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 267.694,90 kr. – 345.186,41 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 267.694,90 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.261,84 kr. (nutidskroner).

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirketjener Lisbeth Kærslund Pedersen, tlf. 87255250, domprovst Thomas Frank, tlf. 24805204, eller menighedsrådsformand Preben Grønbæk, tlf. 24467776.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail: 8613fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23. december 2018 til midnat.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 2.2019. Evt. anden runde i uge 3.2019

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Stillingsbeskrivelse, 1.-kirketjener, Viborg Domkirke, Viborg Domsogn

 

I forbindelse med aktiviteter i kirken:

·         Forberede gudstjenester og kirkelige handlinger.

·         Forberede koncerter i forhold til ønsker som f.eks. flytning af stole. Håndtere betalinger.

·         Tage imod og afregne bestillinger af rundvisninger i henhold til de regler, der er lavet.

·         Varetage salg fra forlagsboden.

·         Tage imod kirkens besøgende. Svare på spørgsmål og være behjælpelig.

·         Åbne og lukke ved daglig brug og forskellige arrangementer i kirken, natkirke, pilgrimsandagter og rundvisninger.

·         Bestille stole og brandvagter ved en forventning om mere end 800 mennesker i kirken og ved særlige aktiviteter.

Indkøb og anskaffelser:

·         Foretage forskellige indkøb til gudstjenester og kirkelige handlinger (blomster, stearinlys m.m.)

·         Stå for indkøb til forlaget, herunder udarbejdelse af regnskab for forlaget.

·         Indkøbe rengørings- og plejeartikler samt midler til glatførebekæmpelse.

Rengøring:

·         Foretage daglig rengøring i Domkirken.

·         Foretage hovedrengøring i Domkirken (spindelvæv, pleje af stole, støvsuge granitvægge, rengøring af kapeller, loftsrum, tårne).

·         Rengøre og klargøre Gråbrødre Klosterkirke samt holde opsyn hermed.

Ledelsesopgaver og samarbejde:

·         Lave vagt- og ferieplaner for øvrige kirketjenere, serviceassistenten samt de frivillige i kirken, og deltage i rekruttering af frivillige til kirken i samarbejde med kontaktpersonerne.

·         Deltage i personalemøder (hver 14. dag) og udvidet medarbejdermøde (2 årligt).

·         Efter behov deltage i kirkeudvalgsmøder og koordinere med kirkeværgen.

·         Afløse i Sognegård i forbindelse med ferie og andet fravær.

Bygning og vedligeholdelse:

·         Udføre almindelig vedligeholdelse af bygning og inventar, herunder gøre menighedsrådet opmærksom på ting, der skal repareres.

·         Servicere håndværkere.

·         Holde opsyn med varmeanlæg.

·         Være med til syn i Domkirken.

·         Lave brandtjek ved en forventning om over 150 pers. i kirken – minimum 1 gang pr. uge.

·         Foretage månedlig afprøvning af ABA-anlæg (automatisk brandalarmeringsanlæg).

·         Tjekke hjertestarter.

Udvendigt arbejde:

·         Tømme affaldsbeholdere omkring kirken og fjerne affald.

·         Slå græs, renholde jord og klippe hæk langs brandvejen.

·         Klippe hæk og holde rent ved hække ved præstebolig på Gl. Aalborgvej.

·         Holde fortov ved Sognegård rent.

·         Udføre glatførebekæmpelse.